Ochrana osobných údajov

 

 

Ochrana osobných údajov

Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi: spoločnosti Martin Švancár HRAVIO Horná Štubňa 382 03846 Horná Štubňa SK,zapísaný v živnostenskom registri č.550-21363 č.OŽP- T/2009/00750-2 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov (najmä prostredníctvom Registračného formulára, formulára na aktualizáciu registrovaných údajov a Objednávkového formulára), a to v rozsahu meno, priezvisko,titul, dátum narodenia, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa – (na tomto mieste prosím doplniť všetky osobné údaje, ktoré budú spracúvané – (ďalej len „osobné údaje“ v príslušnom gramatickom tvare). Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Objednávateľa spracúvať na účely:
– realizácie zmluvných a iných vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom Produktov Prevádzkovateľom prostredníctvom Obchodu,
– skvalitňovania produktov a služieb Prevádzkovateľa,

 

Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu.

Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s predajom Produktov Prevádzkovateľom prostredníctvom Obchodu pred odvolaním súhlasu (napr. vybavenie prijatej objednávky) kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu info@najtelo.com alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného Prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla; Objednávateľ, ktorý je registrovaný na stránke Internetového obchodu, môže súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať aj zrušením svojej registrácie na stránkach Internetového obchodu, a to potvrdením vymazania jeho záznamu z databázy registrovaných užívateľov stránok Obchodu v jeho Užívateľskom konte v záložke Môj účet -» Editácia registračných údajov -» Vymazať sa z registrovaných). Odvolaním súhlasu zaniká registrácia registrovaného Objednávateľa na stránkach Internetového obchodu, prístup registrovaného Objednávateľa do častí (sekcií) stránok Obchodu určených pre registrovaných užívateľov ako aj jeho účasť vo vernostnom programe, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. Prevádzkovateľ smie osobné údaje Objednávateľa spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Objednávateľ má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené v §28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov , a to právo:
– na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať v zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje, opravu nesprávnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak pominul účel ich spracúvania alebo došlo pri ich spracúvaní k porušeniu zákona,
– odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a písomne žiadať blokovanie osobných údajov v prípade odvolania súhlasu,
– na základe písomnej žiadosti namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu bez súhlasu, ako aj v prípade neoprávneného zásahu do práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť spracúvaním osobných údajov poškodené,
– v prípade podozrenia, že osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre dohľad nad ochranou osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje Objednávateľa môže Prevádzkovateľ sprístupniť aj príjemcom v zmysle §4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to za účelom realizácie doručenia predmetu objednávky Objednávateľovi. Osobnými údajmi Objednávateľa sa na účely týchto VOP rozumejú jednak osobné údaje samotného Objednávateľa, a jednak aj osobné údaje osôb konajúcich za Objednávateľa, ktorý je právnickou osobou v zmysle bodu 1.3. písm. b) týchto VOP, ktoré boli Prevádzkovateľovi poskytnuté Objednávateľom a/alebo samotnými osobami konajúcimi za Objednávateľa ktorý je právnickou osobou. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje Objednávateľ Prevádzkovateľovi aj súhlas na využívanie jeho údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

7.2. Údaje Objednávateľa (vrátane osobných údajov) môžu byť poskytované tretím osobám, ak to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy a/alebo iného štátneho orgánu a/alebo ak je to potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom Produktov podľa týchto VOP.

7.3. Údaje Objednávateľa (vrátane osobných údajov) môžu byť poskytované tretím osobám, ak to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy a/alebo iného štátneho orgánu a/alebo ak je to potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti s predajom Produktov podľa týchto VOP.

7.4. Potvrdením súhlasu s týmito VOP udeľuje Objednávateľ Prevádzkovateľovi súhlas na používanie technológie cookies a používanie údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené vyššie v tomto bode VOP. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek, bezplatne, spôsobom podľa nasledujúceho odseku odvolať. V prípade nesúhlasu s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na účely uvedené vyššie v tomto bode VOP, zablokujte používanie technológie cookies príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t.j. nastavte Váš internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies). Prevádzkovateľ si však dovoľuje upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých stránok Obchodu a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré nimi štandardne poskytované funkcie. Nastavenie internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (t.j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať), bude považované za súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené vyššie v tomto bode VOP).:

7.4.1. umožnenie pohybu návštevníka resp. užívateľa stránok Obchodu po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) stránok Internetového obchodu či ukladanie položiek do Nákupného košíka atď.;

7.4.2. zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívateľa stránok Obchodu používajú stránky, ako napr. ktoré stránky Internetového  obchodu sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo užívatelia stránok Internetového obchodu prijímajú správy o chybách atď.; tieto cookies sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok Internetového obchodu;

7.4.3. uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi stránok Obchodu, ako napr. voľba užívateľského mena, výber jazyka alebo regiónu atď., tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu pre návštevníkov a užívateľov stránok Obchodu;

7.4.4. reklamné a marketingové účely Prevádzkovateľa, jeho programov, produktov a služieb, tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu v oblasti reklamy a marketingu.

Potvrdením súhlasu s týmito VOP udeľuje Objednávateľ Prevádzkovateľovi súhlas na používanie technológie cookies a používanie údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené vyššie v tomto bode VOP. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek, bezplatne, spôsobom podľa nasledujúceho odseku odvolať. V prípade nesúhlasu s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na účely uvedené vyššie v tomto bode VOP, zablokujte používanie technológie cookies príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t.j. nastavte Váš internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies).

Prevádzkovateľ si však dovoľuje upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých stránok Obchodu a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré nimi štandardne poskytované funkcie.

Nastavenie internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (t.j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať), bude považované za súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom stránok Obchodu využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené vyššie v tomto bode VOP.

 

 

 

Vyhľadávací filter
Vyhladať
Najpredávanejšie

Hean rúž na pery Classic Colours Festival 4,5gr

Hean rúž na pery Classic Colours Festival 4,5gr

Cena: 3.96 €

Akčná ponuka

JOHNSON´S BABY Prsné vložky pre dojčiace matky 50 ks

JOHNSON´S BABY Prsné vložky pre dojčiace matky 50 ks

Cena: 6.72 €
0 €

Novinka

ÉCOIFFIER 7369 maxi Abrick stavebnica s veľkými kockami

ÉCOIFFIER 7369 maxi Abrick stavebnica s veľkými kockami

Cena: 17.88 €

Stará sa o Vás
Andrea Švancárová

Potrebujete poradiť?
Prezvonte mi a ja vám zavolám späť
+421 907 414 230
hravio@hravio.sk

Aktuálne počasie Slovensko