Reklamační řád

Reklamační řád

I
Právo na uplatnění reklamace


1 / Pokud se vyskytne u zakoupeného zboží vada, má kupující právo vadu reklamovat.

2 / Kupující je povinen při používání zboží k předcházení poškození zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel také podmínky stanovené pro používání zboží v záručním listě nebo návodu v k použití, jinak za způsobené poškození zboží prodávající neodpovídá.


II
Místo uplatnění reklamace


1 / Kupující uplatňuje reklamaci v místě sídla prodávajícího, a to:
   
Martin Švancár - HRAVIO
Horná Štubňa 382
038 46 Horná Štubňa okr: TR Kraj: Žilinský  Slovensá republika

2 / Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady v zákonné záruční době stačí doklad o zakoupení zboží, a to iv případě, že byl vydán záruční list.


III
Odpovědnost prodávajícího


1 / Při prodeji prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti dohodnuté smluvními stranami, prodávajícím (resp. výrobcem) popisované, resp. jakost a užitné vlastnosti pro věc daného druhu obvyklé, jakož i že odpovídá právním předpisům, je ve správném množství a odpovídá účelu, pro který se věc obvykle používá.

2 / Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, prodávající odpovídá i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.

3 / Při reklamaci se kupujícímu vystaví doklad s uvedením data, kdy se reklamace uplatnila, jaké zboží je reklamováno, kdy byl reklamované zboží zakoupeno a ceny, za jakou byl zakoupen.

4 / Každou reklamaci zástupce prodávajícího řádně prověří a rozhodne o způsobu jejího vyřízení ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů, pokud není nutné odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne reklamace.

5 / Pokud kupující nebude spokojen s vyřízením reklamace, zástupce prodávajícího, který reklamaci vyřizoval, postoupí věc svému nadřízenému, který reklamaci znovu posoudí ve snaze najít přijatelné řešení.


IV
Lhůta pro uplatnění reklamací


1 / Prodávající odpovídá za vady zboží po dobu 24 měsíců od převzetí věci spotřebitelem, pokud na zboží, jeho obalu, návodu nebo záručním listě není uvedena delší doba. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah takové delší záruky.

2 / Pokud jde o použitou věc, kupující se s prodávajícím dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.

3 / Prodávající nebude vydávat záruční listy, pokud o to nepožádá kupující. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat záruční list. Pokud to umožňuje povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o koupi zboží, přičemž se mu vysvětlí, že k vyřízení reklamace postačuje doklad o koupi.

4 / Prodávající bude vydávat záruční listy v případě delších záručních dob než 24 měsíců poskytovaných na vlastní výrobky a při prodávaných výrobcích, kde záruční list k výrobku přibalil dodavatel.

5 / Záruční list obsahuje obchodní jméno a sídlo prodávajícího, obsah záruky, rozsah a podmínky záruky, délku záruční doby, údaje potřebné k uplatnění reklamace.

6 / Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení koupené věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

7 / Pokud je reklamace vyřízena opravou, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění reklamace do dne, kdy je kupující povinen po skončení opravy si zboží převzít, a to iv případě, že tak kupující neudělal. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy uplatnil toto právo, jakož io provedení opravy ao době jejího trvání.

8 / Pokud je reklamace vyřízena výměnou zboží, plyne pro nové zboží nová záruční doba znovu ode dne převzetí věci nebo ode dne, kdy byl kupující povinen si věc po vyřízení reklamace vyzvednout.

9 / Pokud není reklamace zboží, za vady jehož prodávající odpovídá, uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká.

10 / V případě, že si kupující nevyzvedne věc po vyřízení reklamace, ačkoli se mu vyřízení reklamace řádně oznámilo doporučeným dopisem s výzvou k vyzvednutí věci, prodávající postupuje následovně:
- Po uplynutí lhůty pro vyzvednutí reklamace určené v předešlé výzvě nebo po uplynutí přiměřené lhůty, zašle prodejce kupujícímu druhou výzvu ve formě doporučené zásilky s dodejkou, aby si věc na příslušné provozu vyzvedl a určí se mu na to přiměřená lhůta,
- V případě, že si kupující ani po uplynutí této lhůty věc nevyzvedne, může prodávající po uplynutí dalších 6 měsíců věc prodat, o čem je třeba vést evidenci
- Pokud by následně kupující žádal vydání své věci, po vysvětlení výše uvedeného postupu se mu vyplatí dohodnutá část sumy, za kterou se věc prodána, přičemž poplatky za skladování se vybírat nebudou.


V
Práva spotřebitele


U vad zboží, které se uplatnily řádně a včas v průběhu záruční doby, má kupující právo:

1 / u vad odstranitelných aby byla vada bezplatně, řádně a včas odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada jen součásti věci, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. Nepřiměřenost nákladů jakož i možnost výměny vadné věci za bezvadnou posoudí zástupce prodávajícího.

2 / při vadách, které nelze odstranit a které brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující možnost volby mezi:
- Právem na výměnu věci nebo
- Právem od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny
Stejná práva má kupující iv případě, pokud je sice vada odstranitelná, avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (alespoň dvě předcházející opravy stejné vady) nebo pro větší počet vad (v době uplatnění reklamace má zboží současně alespoň tři různé odstranitelné vady) nemůže kupující zboží řádně užívat

3 / při vadách neodstranitelných, které však nebrání řádnému užívání věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny dle charakteru vady. Prodávající je povinen poskytnout slevu z ceny, resp. vrátit část již zaplacené kupní ceny.


VI
Reklamace použitého a vadného zboží


1 / Při prodeji použitých nebo vadných věcí musí prodávající zajistit zřetelné označení, že jde o vadné nebo použité zboží. Prodávající má povinnost upozornit kupujícího, o jakou vadu jde - tato informace musí být uvedena na cenovce a obalu věci. Toto zboží musí být vystaven zvlášť a prodává se odděleně od bezvadného zboží. Zboží musí být prodáván za nižší cenu, než za jakou se prodává stejný, ale bezvadný zboží.

2 / Při použitých a vadných věcech neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší ceny neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
Vyhledávací filtr
Vyhledat
Nejprodávanější

Švédská utěrka Linteo Satin 40x40cm 1ks

Švédská utěrka Linteo Satin 40x40cm 1ks

Cena: 1,02 €

Akce

2x NIVEA Baby Extra jemný šampon 200ml

2x NIVEA Baby Extra jemný šampon 200ml

Cena: 7,92 €
8.5 €

Novinka

BI-ES SEXY GIRL for woman parfémovaná voda 100 ml

BI-ES SEXY GIRL for woman parfémovaná voda 100 ml

Cena: 6,48 €

Stará se o Vás
Andrea Švancárová

   

Potřebujete poradit?
Přezvonte mi a já vám zavolám zpět
+421 907 414 230
hravio@hravio.sk